Van der WieL Advocaten

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER WIEL ADVOCATEN

 1. Van der Wiel advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34289204, hierna de BV.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de BV. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW zijn niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de werknemers van de BV en al diegenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn voor of bij de BV en de door of namens de BV voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden alsmede ten behoeve van de Stichting Derdengelden Van der Wiel Advocaten gevestigd te Amsterdan en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34254780.
 4. De uitvoering van aan de BV verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen
 5. Alle door de BV vermelde tarieven gelden exclusief omzetbelasting en exclusief overige kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan verschotten, kantoorkosten en reis- en verblijfkosten.
 6. ‍De BV is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de BV na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is de BV gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De BV heeft het recht de tarieven c.q. prijzen te wijzigen per een toekomstige datum.
 7. ‍Declaraties dienen binnen acht dagen na dagtekening van de declaraties te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en de BV aanspraak maakt op een vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag inclusief omzetbelasting. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Invorderingskosten komen voor rekening van opdrachtgever en bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-.
 8. De BV heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de BV in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 9. Iedere aansprakelijkheid van de BV en/of van diegenen die voor of namens de BV werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de BV gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald en, indien toepasselijk, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens omtrent de verzekering(en) zijn op verzoek beschikbaar.
 10. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door de BV in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum bedrag van € 10.000,--. De BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart de BV tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer.
 11. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door de BV bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, registers, gegevensbestanden of andere middelen, welke dan ook, alsmede voor het onderschept worden van beeld-, geluid- en/of dataoverdracht van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer vindt ongecodeerd plaats.
 12. Iedere vordering jegens de BV, behalve die vordering die door de BV is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door de BV is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De BV beschikt tevens over een klachtenregeling.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal, liggen ter inzage bij het kantoor van de BV te Amsterdam aan de Teleportboulevard 110 en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.vanderwieladvocaten.nl.

Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij garanderen niet dat de informatie altijd juist, compleet en actueel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie aan ons verzonden via e-mail of via de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Privacy Statement

Wij respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld, een en ander conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Naast de door ons te verlenen juridische diensten, waaronder het uitvoeren van een overeenkomst, het beschermen van uw  belangen en het voeren van (gerechtelijke) procedures, verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van:
- inning van declaraties,
- advisering, bemiddeling en verwijzing,
- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen,
- vervullen van een algemeen belang en
- marketing- en communicatie activiteiten.

Aard en grondslag persoonsgegevens
Wij verwerken onder andere de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van voornoemde dienstverlening of omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden: 
- voor- en achternaam
- geboortedatum en -plaats
- burgerservice nummer
- adresgegevens en emailadres
- telefoonnummer(s)
- bankrekening nummer
- medische gegevens
- strafrechtelijke gegevens

Delen persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij, namens ons en in onze opdracht zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens ons en in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Privacy rechten
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens op deze website. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Dossiers en bijbehorende persoonsgegevens worden na 5 jaar verwijderd. Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.  

Gebruik social media
Op onze website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden. Wij houden er geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door ons niet aan derden verkocht.

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in  hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derden.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. C.G. van der Wiel of met mr. D.C.H.M. de Dood.

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 mei 2018.