Van der WieL Advocaten

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER WIEL ADVOCATEN

 1. Van der Wiel advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34289204, hierna de BV.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de BV. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW zijn niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de werknemers van de BV en al diegenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn voor of bij de BV en de door of namens de BV voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden alsmede ten behoeve van de Stichting Derdengelden Van der Wiel Advocaten gevestigd te Amsterdan en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34254780.
 4. De uitvoering van aan de BV verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen
 5. Alle door de BV vermelde tarieven gelden exclusief omzetbelasting en exclusief overige kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan verschotten, kantoorkosten en reis- en verblijfkosten.
 6. ‍De BV is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de BV na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is de BV gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De BV heeft het recht de tarieven c.q. prijzen te wijzigen per een toekomstige datum.
 7. ‍Declaraties dienen binnen acht dagen na dagtekening van de declaraties te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en de BV aanspraak maakt op een vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag inclusief omzetbelasting. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Invorderingskosten komen voor rekening van opdrachtgever en bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-.
 8. De BV heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de BV in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 9. Iedere aansprakelijkheid van de BV en/of van diegenen die voor of namens de BV werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de BV gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald en, indien toepasselijk, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens omtrent de verzekering(en) zijn op verzoek beschikbaar.
 10. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door de BV in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum bedrag van € 10.000,--. De BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart de BV tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer.
 11. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door de BV bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, registers, gegevensbestanden of andere middelen, welke dan ook, alsmede voor het onderschept worden van beeld-, geluid- en/of dataoverdracht van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer vindt ongecodeerd plaats.
 12. Iedere vordering jegens de BV, behalve die vordering die door de BV is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door de BV is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De BV beschikt tevens over een klachtenregeling.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal, liggen ter inzage bij het kantoor van de BV te Amsterdam aan de Teleportboulevard 110 en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.vanderwieladvocaten.nl.

Klachtenregeling

1. Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

1.1- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

1.2- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

1.3- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

2. Toepassingsbereik

2.1 Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van der Wiel Advocaten en de cliënt.

2.2 Iedere advocaat van Van der Wiel Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

3. Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

4. Informatie bij aanvang dienstverlening

4.1 Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt door publicatie op de website van Van der Wiel Advocaten. De algemene voorwaarden maken eveneens melding van de kantoorklachtenregeling.

4.2 Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

5. Interne klachtprocedure

5.1 Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. C.G. van der Wiel, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Ingeval van een tegenstrijdig belang voor voornoemde klachtenfunctionaris treedt mr. D.C.H.M. de Dood op als klachtenfunctionaris.

5.2 De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

5.3 Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

5.4 De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.5 De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel van de klacht.

6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

6.1 De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

6.2 De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

7. Verantwoordelijkheden

7.1 De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

7.2 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

7.3 De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

8. Klachtregistratie

8.1 De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

8.2 Eenmaal per jaar analyseert de klachtenfunctionaris de klachten.

8.3 Indien nodig doet de klachtenfunctionaris voorstellen aan het bestuur van Van der Wiel Advocaten om de dienstverlening te verbeteren.