Prednison maskeert kreupelheid

Prednison maskeert kreupelheid

Heeft verkoper voldoende geïnformeerd?

Paard geleverd

Paard geleverd

Feitelijk of juridisch?

Dominant paard

Dominant paard

Wie is aansprakelijk?

Probleempaard - vervolg

Probleempaard - vervolg

Afwijkend gedrag van paard of verkoper?

Probleempaard

Probleempaard

Afwijkend gedrag van paard of verkoper?

Paarden verstopt

Paarden verstopt

Heeft een spoedprocedure zin?

Kleine lettertjes

Kleine lettertjes

Maakt het uit wat er in een koopcontract staat?

Aansprakelijk voor vrijwilliger

Aansprakelijk voor vrijwilliger

Helpt een vrijwilliger op eigen risico?

Stiekem op wedstrijd

Stiekem op wedstrijd

Kan dat leiden tot een schade van € 180.000,-?

Paarden trainen of spinrag poetsen

Paarden trainen of spinrag poetsen

Hoort het verwijderen van spinrag bij de taak van een stalruiter?

Paard daags na koop overleden II

Paard daags na koop overleden II

Een paard overlijdt een aantal dagen na de koop. Is dat een reden voor teruggave van de koopsom?

Zorgplicht trainer

Zorgplicht trainer

Mag een eigenaar erop vertrouwen dat zijn paard door training meer waard wordt?

Paardenbak of paardenwei II

Paardenbak of paardenwei II

Een paardenbak en een paardenwei hebben niet dezelfde betekenis. Maar maakt dat wat uit?

Tijdig geklaagd II?

Tijdig geklaagd II?

Bij een consumentenkoop gaat de termijn om te klagen, lopen op het moment dat de koper het gebrek heeft ontdekt en niet al op het moment waarop de koper dit had behoren te ontdekken.

Aansprakelijkheid manege

Aansprakelijkheid manege

Als een leerling tijdens de springles van zijn paard valt en letsel oploopt, kan de manege dan aansprakelijk zijn voor de gevolgen?

Wel of geen consumentenkoop?

Wel of geen consumentenkoop?

Een stal is geen consument.

Tijdig geklaagd?

Tijdig geklaagd?

Indien een koper na de koop vermoedt dat het paard een probleem heeft dat reeds voor de koop bestond, dan dient hij direct te klagen bij de verkoper. Ook in geval van consumentenkoop.

Prijzengeld btw belast?

Prijzengeld btw belast?

Is prijzengeld, gewonnen als gevolg van deelname aan een paardenwedstrijd, btw belast?

Paardenbak of paardenwei?

Paardenbak of paardenwei?

Het blijft lastig als je buren niet van paarden houden.

Hobby- of bedrijfsmatig paarden houden?

Hobby- of bedrijfsmatig paarden houden?

Hoe vaak gebeurt het niet dat gemeentes hobbymatige paardenliefhebbers aanmerken als ondernemers? Ook recent weer moest een liefhebber alles uit de kast halen om zijn hobby te kunnen voortzetten.

Paard non-conform?

Paard non-conform?

Paard gekocht. Binnen twee weken blijkt het een krampbeen te hebben. Reden voor ontbinding?

Wie is verkoper in geval van bemiddeling?

Wie is verkoper in geval van bemiddeling?

Als een staleigenaar bemiddelt bij de verkoop van een paard, wie verkoopt dan eigenlijk het paard?

Paard daags na koop overleden

Paard daags na koop overleden

Wat nu als je een paard koopt en het na enkele dagen als gevolg van koliek komt te overlijden? Kun je dan terugbetaling van de koopsom claimen? Nee in dit geval niet, zegt het hof Amsterdam.

Proceskosten paardenzaak

Proceskosten paardenzaak

Procederen kost geld, zelfs als de wederpartij in de kosten is veroordeeld. Die veroordeling dekt namelijk (bijna) nooit de werkelijk gemaakte kosten. En dat nijpt nog meer als van de wederpartij geen woon- of verblijfplaats bekend is of hij niet in Nederland gevestigd is, zodat er geen zekerheid is of er na afloop van de procedure wel een mogelijkheid is om de kosten (en schade) op te verhalen. De wet biedt echter een opening.

Gedragsprobleem bij paard bewezen?

Gedragsprobleem bij paard bewezen?

Een koper kocht een paard via een veiling, maar constateerde na levering gedragsproblemen. De koper meende dat de gedragsproblemen zodanig waren dat het paard niet geschikt was voor deelname aan internationale concoursen op hoog niveau. De koper wendde zich tot de rechter.

Aansprakelijkheid ondanks verzekering?

Aansprakelijkheid ondanks verzekering?

Een dierenarts raakte geblesseerd bij zijn hulp een paard uit de sloot te halen. Die blessure was uiteindelijk zodanig dat hij arbeidsongeschikt raakte. Hij stelde de eigenaar van het paard aansprakelijk en vorderde onder andere schade als gevolg van verlies van inkomen of beter gezegd verlies van het vermogen om inkomen te genereren.

Vrijheid van meningsuiting in het geding?

Vrijheid van meningsuiting in het geding?

Een vermaard journalist die zich jaar in jaar uit in columns, inzet voor paardenwelzijn in sport en fokkerij kreeg het recent te verduren. Hij zou te ver zijn gegaan in het uiten van zijn mening.

Mestboete deels geschrapt

Mestboete deels geschrapt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beboet jaarlijks voor miljoenen euro's bedrijven en personen op de mestmarkt. De ernst van de situaties loopt echter behoorlijk uiteen en het onderzoek is tijdrovend terwijl de bewijzen lastig zijn rond te krijgen.

Paardenhouderij - administratieplicht

Paardenhouderij - administratieplicht

Het houden van paarden en pony’s kan al snel leiden tot meer verplichtingen dan alleen onderhoud en verzorging. Als de belastingdienst van mening is dat er geen sprake meer is van hobbymatig paarden houden maar van een onderneming, dan dient de onderneming belastingaangifte te doen en wellicht betalen. Maar wanneer is sprake van een onderneming?

Tweestrijd dierenartsen brengt koper tussen wal en schip

Tweestrijd dierenartsen brengt koper tussen wal en schip

Een paard dat direct na de koop was verzekerd, bleek al snel kreupel. De dierenarts constateerde rugproblemen. De koper schreef de verzekeraar aan, maar twee verzekeringsartsen meenden dat de problemen van voor datum koop waren. De koper moest maar verhaal halen bij de verkoper. De koper deed dat, maar verkoper was het er niet mee eens. Koper zag zich genoodzaakt een procedure te starten.

In bewaring genomen wedstrijdpaard doortrainen?

In bewaring genomen wedstrijdpaard doortrainen?

In beslag genomen wedstrijdpaarden worden veelal tevens in bewaring genomen en toevertrouwd aan de zorgen van een bewaarder. Wat mag of moet deze bewaarder met het paard?

Paardenhouderij - grondgebonden

Paardenhouderij - grondgebonden

De definitie van 'grondgebonden' in het bestemmingsplan, is bepalend. Maar wat is dat?

Einde eurovignet in België

Einde eurovignet in België

In België zullen vanaf 1 april 2016 alle eigenaren van voertuigen voor vrachtvervoer, zowel Belgische als buitenlandse, met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing gaan betalen. Deze maatregel zal van toepassing zijn op alle Belgische autosnelwegen en een aantal provinciale wegen.

Eigendom paard vergt onderzoek

Eigendom paard vergt onderzoek

Recent is weer eens duidelijk geworden dat de eigendom van een paard niet gemakkelijk kan worden geclaimd. Daartoe is meer nodig dan het feit dat iemand als eigenaar is vermeld in een schriftelijke overeenkomst en prijzengeld heeft ontvangen. De eiser moet met steekhoudend bewijs komen, dat ook nog eens moet worden onderzocht. En dat alles is niet te doen in een spoedprocedure zoals het kort geding.

Stallingskosten paard

Stallingskosten paard

Moet een eigenaar van een paard stallingskosten betalen, ook als hij meent dat hij het paard verkocht heeft aan de stalhouder en daarna niets meer hoort?

Dopingcontrole paard positief

Dopingcontrole paard positief

Kan met spoed intrekking van de diskwalificatie van een hengst worden gevorderd na een positieve uitslag van een doping controle?

Eurovignet paardenvrachtwagen

Eurovignet paardenvrachtwagen

Gevraagd werd of het hebben van een eurovignet ook verplicht is voor paardenvrachtwagens die voor een gedeelte zijn ingericht als mobile home. Dat is meestal niet het geval.

Trainingsstal aansprakelijk

Trainingsstal aansprakelijk

Wanneer een paard wordt gebruikt in de uitoefening van het bedrijf van een ander dan de eigenaar/bezitter van het paard, dan rust de risicoaansprakelijkheid voor dat paard op degene die het bedrijf uitoefent.

Gebrek tijdig melden

Gebrek tijdig melden

In geval van koop dienen geconstateerde gebreken tijdig te worden gemeld aan de verkoper. Dat geldt ook bij de koop van dieren. Maar wat is tijdig?

Waarschuwingsplicht pensionhouder

Waarschuwingsplicht pensionhouder

Een amazone had haar paard gedurende het weideseizoen bij een pensionhouder gestald. Daartoe was een schriftelijke overeenkomst gesloten, waarin onder meer was bepaald dat de pensionhouder zich verplichtte om de amazone in kennis te stellen van ´ernstig ongemak betreffende haar paard´.

Laadgewicht paardenvrachtwagen

Laadgewicht paardenvrachtwagen

Via marktplaats werd een paardenvrachtwagen te koop aangeboden geschikt voor het vervoer van twee paarden. Er zouden zelfs met gemak drie dravers in passen.

Waardevermindering paard na hoefbevangenheid

Waardevermindering paard na hoefbevangenheid

Een paardenliefhebber kocht een 14 jarige dressuur merrie voor € 65.000,-. Het paard bleek kort tevoren hoefbevangen te zijn geweest. De verkoper had dit niet verteld.

BTW op paardenverkoop II

BTW op paardenverkoop II

Recent informeerden wij over een nieuwe regel in Nederland dat het verlaagde btw tarief van 6% voortaan alleen nog zou gelden voor verkoop van paarden die bestemd zijn voor consumptie, de zogenaamde slachtpaarden. Voor de verkoop van recreatie- en wedstrijdpaarden zou dan het algemene tarief van 19% gaan gelden.

Niet op alle paarden laag btw tarief

Niet op alle paarden laag btw tarief

In Nederland wordt het verlaagde btw tarief van 6% toegepast op de verkoop van alle paarden. Maar blijkens de Europese regelgeving is dat niet juist. Dat verlaagde tarief geldt namelijk alleen voor de verkoop van paarden die bestemd zijn voor consumptie. Voor de verkoop van recreatie- en wedstrijdpaarden geldt het algemene tarief van 19%.

Aansprakelijkheid voor schade vrijwilliger

Aansprakelijkheid voor schade vrijwilliger

Als een bedrijf of een beroepsbeoefenaar werk laat verrichten door een vrijwilliger, dan heeft die vrijwilliger, zodra hij of zij een ongeval krijgt bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk, dezelfde rechtspositie als een werknemer. Het bedrijf of de beroepsbeoefenaar heeft namelijk een zorgplicht en kan aansprakelijk worden gehouden voor de schade en kosten die gemoeid zijn met zo’n ongeval.

Vastleggen van voorwaarden en afspraken rond paardenhandel is onontbeerlijk

Vastleggen van voorwaarden en afspraken rond paardenhandel is onontbeerlijk

Met interesse las ik het artikel van mr Stephan Wensing in de Paardenkrant van 28 november 2008 waarin hij melding maakt van wantoestanden bij koop en verkoop van paarden. Hij spreekt zelfs over oplichting.