Gebrek tijdig melden

In geval van koop dienen geconstateerde gebreken tijdig te worden gemeld aan de verkoper. Dat geldt ook bij de koop van dieren. Maar wat is tijdig?

Een koper had een paard gekocht en constateerde al vrij snel onaangepast dus afwijkend gedrag bij het paard. Aanvankelijk werd de oorzaak daarvan gezocht in de omgeving van het paard. Dus reacties op geluiden en bewegingen in de buurt van het paard. Maar na enkele maanden bleek die aanname niet meer te  kloppen. De gedragingen werden ook getoond als er niets bijzonders in de omgeving plaats vond. Er was geen eenduidige oorzaak aan te wijzen.

Totdat de koper (na vijf maanden) een voormalige eigenaar van het paard sprak, die bevestigde dat ook bij hem het paard die onaangepaste gedragingen vertoonde.

De koper meende dat sprake was van een verborgen gebrek, omdat bij de koop dit gedrag was verzwegen en wendde zich tot de verkoper. De verkoper meende echter dat er te laat werd gereclameerd, omdat de koper al eerder (namelijk vrij snel na de koop) had geconstateerd dat het paard afwijkend gedrag vertoonde.

De rechtbank was het niet met de verkoper eens. Nu het hier gaat om de koop van een levend dier en het gebrek is gelegen in het karakter van het dier, is bij de enkele waarneming van afwijkend gedrag nog niet sprake van de ontdekking van een gebrek. Juist doordat afwijkend gedrag niet direct hoeft te duiden op een karaktergebrek. Het kan inderdaad zijn gelegen in de omgeving van het dier. Het ligt voor de hand dat de koper dat eerst gaat onderzoeken.