Paarden achterhouden - vervolg

13 januari 2020

Mag dat?

Uit onze blog van vorige week bleek dat een dressuuramazone de 2 paarden die zij voor een fokker reed, niet mocht achterhouden toen de fokker ze wilde ophalen zonder een vergoeding te betalen. Dat kwam omdat ze bij de rechter had betoogd dat de fokker de afspraken niet nakwam. Die afspraken waren volgens haar dat ze de onkosten zou mogen verrekenen en een deel van de opbrengst zou krijgen zodra de paarden verkocht zouden worden. Maar de rechter stelde vast dat de paarden nog niet waren verkocht, zodat de fokker die afspraak simpelweg nog niet kòn nakomen.

De amazone was in hoger beroep gegaan en had haar vordering daar op een andere manier gepresenteerd. Ze zei een overeenkomst van opdracht te hebben gesloten met de fokker ten aanzien van het stallen, verzorgen en trainen van zijn paarden. Ze had daarbij geen loon of vergoeding afgesproken. Maar op grond van de wet heeft iemand recht op een redelijk loon en vergoeding van onkosten die verband houden met zo’n overeenkomst van opdracht, dus vorderde zij dat.

De fokker betoogde dat ze pas betaald zou krijgen als de paarden het Z niveau zouden hebben behaald, want dan zou ze mede eigenaar worden en delen in de verkoopopbrengst. Dat was volgens hem de afspraak.

Het hof oordeelde dat het vast stond dat de paarden van de fokker zijn gestald, verzorgd en getraind door de amazone. Het stond ook vast dat de paarden geen Z niveau hadden behaald zodat er ook geen sprake was van mede eigendom. En, zei het hof, het stallen,verzorgen en trainen van de paarden door de amazone kwalificeert als overeenkomst van opdracht en omdat de afspraken verder onduidelijk waren, had de amazone recht op een redelijk loon en vergoeding van de onkosten!

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6934