Paardenhouderij - administratieplicht

2 november 2017

Het houden van paarden kan al snel leiden tot meer verplichtingen dan alleen onderhoud en verzorging. Als de belastingdienst van mening is dat er geen sprake meer is van hobbymatig paarden houden maar van een onderneming, dan dient de onderneming belastingaangifte te doen en wellicht betalen. Maar wanneer is sprake van een onderneming?

In een uitspraak van de rechtbank Breda werd het volgende van belang geacht: De rechtbank achtte het aannemelijk dat met de exploitatie over een langere periode enig positief resultaat is geweest. Er was dus sprake van een administratieplicht en daar was niet aan voldaan.

Het hof meende echter dat niet kan worden volstaan met het ‘zijn van resultaatgenieter’. Er dient te worden meegewogen of de ‘ondernemer’ voordeel kon verwachten uit zijn werkzaamheden. In dit geval achtte het hof het niet aannemelijk dat een meer dan verwaarloosbaar positief resultaat kon worden verwacht. Mede omdat de ‘ondernemer’ ook paarden gratis aan derden overdroeg. Het streven was een kostendekkende exploitatie. De activiteiten moeten dan ook in de sfeer van de inkomensbesteding worden geplaatst en niet in de sfeer van de inkomensverwerving.

Gerechtshof Den Bosch 19 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4583