Proceskosten paardenzaak

22 maart 2018

Procederen kost geld, zelfs als de wederpartij in de kosten is veroordeeld. Die veroordeling dekt namelijk (bijna) nooit de werkelijk gemaakte kosten. En dat nijpt nog meer als van de wederpartij geen woon- of verblijfplaats bekend is of hij niet in Nederland gevestigd is, zodat er geen zekerheid is of er na afloop van de procedure wel een mogelijkheid is om de kosten (en schade) op te verhalen.
De wet biedt echter een opening.

Een Nederlander en een buitenlander hebben een dispuut over 2 paarden. De paarden zijn verkocht voor een bedrag van € 130.000,-. De buitenlander claimt eigenaar te zijn vanhet ene paard en voor de helft van het 2e paard, en vordert zijndeel van de opbrengst. De Nederlander denkt daar heel anders over en houdt de opbrengst onder zich totdat de rechter een oordeel zal hebben geveld.
De Nederlander is ervan overtuigd de zaak te winnen, maar maakt zich zorgen over de kosten en vreest straks geen verhaalsmogelijkheid te hebben op de buitenlandse partij.

Op grond van de wet kan, op vordering van de wederpartij, een partij verplicht worden op voorhand zekerheid te stellen. De Nederlander vordert dus van de buitenlander zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie bij een met goede naam en faam bekend staande Nederlandse bank. De buitenlander acht dat niet nodig, omdat de Nederlander nog steeds de beschikking heeft over de gehele opbrengst van de verkoop van de 2 paarden, zodat daaruit de kosten kunnen worden vergoed. Dat geeft, volgens de buitenlander,voldoende zekerheid.

De rechter is het daar niet mee eens. Het hoofdgeschil tussen partijen betreft de vraag aan wie de paarden in eigendom toebehoren en aan wie de opbrengst van de paarden toekomt. De standpunten liggen ver uiteen en over en weer worden claims opgevoerd en betwist. Het is dus nog allerminst duidelijk wat de uiteindelijke uitkomst van het geschil zal zijn. Dat betekent dat er niet vanuit gegaan kan worden dat de opbrengst van de paarden straks toekomt aan de buitenlander, zodat daarmee de grond wegvalt onder de geboden zekerheid. De buitenlander werd verplicht eerst een bankgarantie te stellen voordat doorgeprocedeerd zou worden.

Rechtbank Overijssel 14 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:987