Eigen personeelsdossier geheim

27 juli 2011

Iedere werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen personeelsdossier aldus artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Maar geldt dat voor alle stukken die betrekking hebben op de werknemer en in het bezit zijn van de werkgever.

Een werkneemster eiste van haar werkgever inzage in haar eigen personeeldossier. De werkgever meende niet alle stukken te hoeven afgeven, omdat de uitzonderingsbepaling van artikel 43 sub e Wbp van toepassing zou zijn. Op grond van die bepaling worden de rechten van anderen beschermd en zouden de persoonlijke gedachten van medewerkers van de werkgever van het inzagerecht zijn uitgesloten.

Het hof overwoog dat het inzagerecht (zoals neergelegd in artikel 35 Wbp) niet onbeperkt geldt. Het inzagerecht strekt zich niet uit tot interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van de werkgever bevatten en die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad, aldus het Hof. Dat wordt niet anders als die notities gedeeld worden met andere medewerkers. Een aan de hand van die notities gemaakt rapport valt er wel onder.

De vordering van de werkneemster werd afgewezen.

Gerechtshof Amsterdam 5 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR3020