Kosten deurwaarder

1 februari 2010

Indien een schuldeiser een vordering heeft die maar niet betaald wordt, zal veelal een incassobureau of een deurwaarder worden ingeschakeld. Maar let op, er is verschil tussen die twee. Een incassobureau is een onderneming die openstaande vorderingen incasseert, maar geen ambtelijke taken uitvoert. Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar (met een onderneming) die ambtelijke taken uitvoert en ook vorderingen kan incasseren.

Het incassobureau incasseert de vorderingen tegen een vergoeding, die betaald dient te worden door de opdrachtgever, dus de schuldeiser, maar die het bureau tracht te verhalen op de debiteur. Of de debiteur aansprakelijk is voor die kosten, zou moeten blijken uit de verhouding tussen de schuldeiser en de debiteur. Het is mogelijk dat tussen schuldeiser en debiteur (algemene) voorwaarden van toepassing zijn, waarin is opgenomen dat incassokosten voor rekening van de debiteur komen. Het incassobureau kan in ieder geval niet zonder meer de kosten verhalen op de debiteur. Wel kunnen volgens de wet redelijke kosten in rekening worden gebracht ‘ter voldoening buiten rechte’. Maar wat redelijk is, blijkt weer niet uit de wet.

De taken van een deurwaarder zijn daarentegen beschreven in de wet of eigenlijk in meerdere wetten. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders verdeelt die taken kortweg in drie onderwerpen: de afbakening van de ambtshandelingen, de vaststelling van (jaarlijks aan te passen) vaste bedragen die de debiteur ter zake van die ambtshandelingen is verschuldigd en de bedragen die de deurwaarder bij wijze van voorschot mag vragen voor het verrichten van de ambtshandeling.

Voor ambtshandelingen gelden dus vaste tarieven, die jaarlijks worden aangepast. Ambtshandelingen zijn onder andere het betekenen van dagvaardingen, het leggen van beslag en het uitvoeren van vonnissen. Op grond van de wet worden onder ambtshandelingen mede verstaan de werkzaamheden die rechtstreeks daarmee samenhangen. Te denken valt onder meer aan het verifiëren van persoon- en adresgegevens, het verifiëren van bankrekeningen, het plaatsen van advertenties enzovoorts.

Maar niet onder ambtshandelingen valt het incasseren van vorderingen voordat er een rechter aan te pas komt. Dan gaat het met name om het aanmanen. Daarvoor geldt, net als bij incassobureaus, dat de deurwaarder van zijn opdrachtgever een vergoeding zal vragen die hij vervolgens zal trachten te verhalen op de debiteur. Er moet dan weer sprake zijn van redelijke kosten ‘ter voldoening buiten rechte’. Het moet dan redelijk zijn om de kosten op de debiteur te verhalen en ook de hoogte van de te verhalen kosten moet redelijk zijn.

De rechter bepaalt uiteindelijk aan de hand van bepaalde richtlijnen, wat redelijk is. En omdat  rechters de in rekening gebrachte incassokosten kunnen matigen, kan het zijn dat de door incassobureaus of deurwaarders in rekening gebrachte incassokosten in een gerechtelijke procedure niet als redelijk worden aangemerkt en niet of slechts ten dele verschuldigd zijn door de debiteur.