Kunnen vakantiedagen automatisch vervallen?

20 november 2018

Je hebt aan het einde van je dienstverband nog vakantiedagen over. Kunnen die worden uitbetaald of zijn die vervallen? Het Europese Hof van Justitie acht dat laatste niet snel toegestaan.

Twee werknemers hadden aan het einde van hun dienstverband nog vakantiedagen over. Hun werkgevers weigerden die dagen uit te betalen. Die dagen zouden vervallen zijn, de werknemers hadden die dagen maar moeten opnemen tijdens het dienstverband, aldus de werkgevers. De werknemers pikten dat niet en stapten naar de rechter. De rechter vroeg het Europese Hof of de werkgevers het verzoek om betaling van de niet genoten vakantiedagen, hadden mogen weigeren.

Het Europese Hof merkt op dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon moet worden beschouwd als belangrijk beginsel van sociaal recht. Een automatisch verlies van een dergelijk recht, zonder dat voorafgaand wordt nagegaan of de betrokken werknemer daadwerkelijk in de gelegenheid is gesteld om dat recht uit te oefenen, is in strijd met de geldende regelgeving.

Het Hof stelt ook vast dat de werknemer binnen de arbeidsverhouding moet worden beschouwd als de zwakkere partij. Er moet verhinderd worden dat de werkgever de werknemer een beperking van diens rechten kan opleggen. De werkgever is dus verplicht om te zorgen voor de daadwerkelijke uitoefening (door de werknemer) van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon.

Maar als de werkgever in staat is te bewijzen dat de werknemer “bewust en met volledige kennis van de daaruit voortvloeiende gevolgen” van zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon heeft afgezien, dan verliest de werknemer zijn recht op vakantie en aan het einde van zijn dienstverband zijn recht op vergoeding van die dagen.

Europese Hof van Justitie 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:872 en 874