Opvragen reisgegevens studenten door DUO

5 februari 2018

Als de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) reisgegevens van een student opvraagt om te controleren of de student terecht een beurs voor uitwonenden ontvangt, maakt de DUO dan inbreuk op de privacy van de student?

De student die studiefinanciering ontvangt voor een uitwonende student, mag niet bij zijn ouders wonen. Hij moet wonen op het adres waaronder hij bij de gemeente is ingeschreven. De DUO controleert of studenten aan die voorwaarden voldoen en of zij dus niet te veel studiefinanciering ontvangen. Soms worden bij dit onderzoek ook reisgegevens van de student betrokken. Als uit die gegevens blijkt dat er weinig of geen reisbewegingen in de buurt zijn van zijn geregistreerde adres of juist veel in een andere buurt, zou dat een aanwijzing kunnen zijn dat de student niet woont op zijn geregistreerde adres.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat reisgegevens persoonsgegevens zijn die onder de privacybescherming vallen, maar ook dat het opvragen van deze
gegevens door toezichthouders onder voorwaarden mogelijk is. Omdat het opvragen van de reisgegevens niet is bedoeld om alle gangen van de student na te gaan, is, mede gezien het doel van fraudebestrijding, inbreuk op de privacy toelaatbaar. De reisgegevens mogen dan ook worden gebruikt als aanvullend bewijs.

Centrale Raad van Beroep 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:269