Sommatie en verzuim

14 oktober 2019

Wanneer is een persoon of bedrijf in verzuim?

Als een persoon of bedrijf een afspraak niet op de juiste wijze of te laat of helemaal niet nakomt, dan moet hij worden gesommeerd / aangemaand. Hij moet in de gelegenheid worden gesteld alsnog de afspraak goed na te komen. Hij moet daarvoor de tijd krijgen: er moet hem een termijn worden gesteld. Komt hij dan niet binnen die termijn de afspraak na, dan is hij in gebreke. In gebreke zijn is hetzelfde als in verzuim zijn.

Een hoofdaannemer heeft een project aangenomen om een groot sportcomplex te realiseren. Een onderaannemer wordt ingeschakeld om o.a. kozijnen te leveren en te plaatsen. In de maand mei hebben de aannemers een bespreking over de planning. Begin juli ontstaat er vertraging bij de onderaannemer. De hoofdaannemer stuurt tot drie keer toe een sommatie. Keer op keer blijkt de planning niet haalbaar. Dan blijkt in september dat de gebruikte onderdelen, welke reeds zijn gemonteerd, niet de juiste onderdelen zijn. Bij brief van 24 september wordt de onderaannemer hiervan op de hoogte gesteld. De termijn voor nakoming van de overeenkomst wordt dan opgeschoven naar 4 oktober.

Bij e-mail van 26 september geeft de onderaannemer aan er alles aan te doen zo snel mogelijk de werkzaamheden uit te voeren. Maar de hoofdaannemer heeft er geen vertrouwen meer in en ontbindt de overeenkomst bij brief van 2 oktober. Dus nog voor de afloop van de termijn op 4 oktober. De onderaannemer pikt dat niet en stapt naar de rechter.

De rechtbank en gerechtshof oordelen dat de overeenkomst niet geldig is ontbonden omdat de onderaannemer niet in verzuim was. De sommaties zouden een te korte termijn voor nakoming bevatten. Daarnaast zou de ontbinding te vroeg zijn omdat er nog geen sprake was van te laat presteren door de onderaannemer. Er waren tenslotte nog twee dagen (tot 4 oktober) om te kunnen voldoen.

De Hoge Raad was het daar niet mee eens. Of een persoon of bedrijf in verzuim verkeert hangt van veel dingen af. Eerder gestelde termijnen en sommaties kunnen meetellen, waardoor een gestelde termijn korter mag zijn dan gesteld. Zelfs als de sommatie niet helemaal correct was opgesteld. Het kan ook zo zijn dat iemand in verzuim komt als hij niet voldoende reageert op een sommatie. Dit alles was hier aan de orde, zodat de overeenkomst wel geldig was ontbonden.

Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581