Van der WieL Advocaten

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER WIEL ADVOCATEN

 1. Van der Wiel advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34289204, hierna de BV.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de BV. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW zijn niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de werknemers van de BV en al diegenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn voor of bij de BV en de door of namens de BV voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden alsmede ten behoeve van de Stichting Derdengelden Van der Wiel Advocaten gevestigd te Amsterdan en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34254780.
 4. De uitvoering van aan de BV verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen
 5. Alle door de BV vermelde tarieven gelden exclusief omzetbelasting en exclusief overige kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan verschotten, kantoorkosten en reis- en verblijfkosten.
 6. ‍De BV is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de BV na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is de BV gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De BV heeft het recht de tarieven c.q. prijzen te wijzigen per een toekomstige datum.
 7. ‍Declaraties dienen binnen acht dagen na dagtekening van de declaraties te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en de BV aanspraak maakt op een vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag inclusief omzetbelasting. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Invorderingskosten komen voor rekening van opdrachtgever en bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-.
 8. De BV heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de BV in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 9. Iedere aansprakelijkheid van de BV en/of van diegenen die voor of namens de BV werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de BV gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald en, indien toepasselijk, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens omtrent de verzekering(en) zijn op verzoek beschikbaar.
 10. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door de BV in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum bedrag van € 10.000,--. De BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart de BV tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer.
 11. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door de BV bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, registers, gegevensbestanden of andere middelen, welke dan ook, alsmede voor het onderschept worden van beeld-, geluid- en/of dataoverdracht van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer vindt ongecodeerd plaats.
 12. Iedere vordering jegens de BV, behalve die vordering die door de BV is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door de BV is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De BV beschikt tevens over een klachtenregeling.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal, liggen ter inzage bij het kantoor van de BV te Amsterdam aan de Teleportboulevard 110 en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.vanderwieladvocaten.nl.

Tarieven

Tarieven en overige kosten

In het bepalen van een redelijke vergoeding voor de door ons geleverde diensten nemen wij het volgende in acht: de bestede tijd aan de opdracht, de ervaring en expertise van de ingeschakelde advocaten of juridische medewerkers, de hoeveelheid en complexiteit van de opdracht, het behaalde resultaat, mogelijke tijdsbeperkingen en overige relevante factoren.

Het honorarium wordt in beginsel berekend aan de hand van de gewerkte uren, maar wij maken ook afspraken over een vast bedrag. Onze basisuurtarieven variëren naar gelang de ervaring en expertise van de betrokken advocaat van € 225,- tot € 375,- (ex BTW en kosten). De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Over het honorarium wordt een vaste toeslag van 6% berekend voor kantoorkosten.

Indien noodzakelijk voor de behandeling van een zaak, kunnen wij gekwalificeerde en professionele derden, zowel lokale als buitenlandse personen, inschakelen. Overige door ons of derden te maken kosten worden afzonderlijk aan u doorbelast. Onder overige kosten vallen onder meer, griffierechten, koerierskosten en reis- en verblijfkosten (verschotten). Reistijd wordt doorbelast tegen 50% van het overeengekomen uurtarief. Griffierechten dienen (conform de wet) vooruit te worden betaald, bij gebreke waarvan de zaak in beginsel niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen terwijl het griffierecht wel verschuldigd blijft.

Gefinancierde rechtshulp

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan vragen wij voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De aanvraag wordt door de Raad beoordeeld op basis van de gegevens die de belastingdienst over u heeft. Er wordt gekeken naar uw inkomen van twee jaar geleden. Desgewenst kunnen wij de Raad verzoeken om het peiljaar (van twee jaar geleden) te verleggen (naar bijvoorbeeld dit jaar) als uw inkomen inmiddels aanzienlijk is gedaald.

Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan bent u voor uw advocaatkosten alleen de door de Raad vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd. Met een diagnose document van het Juridisch Loket krijgt u een korting op deze eigen bijdrage.

Wordt de aanvraag of vergoeding om welke reden dan ook afgewezen dan geldt hetgeen hierboven is vermeld ten aanzien van onze tarieven. Dit geldt eveneens indien het resultaat van eventuele schikkingsonderhandelingen of de (gerechtelijke) procedure hoger is dan het bedrag van € 12.000,-.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u meer informatie.