Wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen)

Mensen die een gote schuldenlast hebben opgebouwd, kunnen de rechtbank verzoeken om een regeling, de zogenaamde Wsnp. Het doel van de Wsnp is in 3 tot 5 jaar tijd, zoveel mogelijk sparen voor de schuldeisers. Indien binnen die periode aan alle verplichtingen is voldaan, wordt de regeling door de rechtbank beëindigd met toekenning van een schone lei. Een schone lei betekent dat het restant van uw schuldenlast wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dat wil zeggen dat u het restant van uw schulden niet meer hoeft te betalen, met uitzondering van  strafrechtelijke veroordelingen en studieschulden aan DUO.  

Tijdens de looptijd van de Wsnp controleert de bewindvoerder of u uw verplichtingen nakomt. De bewindvoerder beheert de boedel en zal aan het einde van de Wsnp, mits er voldoende saldo aanwezig is op de boedelrekening, een uitdeling doen aan de schuldeisers.  De bewindvoerder legt steeds verantwoording af aan de rechtbank.

De Wsnp bewindvoerder is geen hulpverlener. U moet zelf zorgen dat u uw financiën op orde heeft en voldoet aan de verplichtingen. En u moet uit eigen beweging de bewindvoerder informeren. 

De gang van zaken en de verplichtingen voortvloeiend uit de Wsnp regeling, worden hiernaast in het menu aan de rechterzijde uitgelegd.